Organisatieadvies voor verzuim en re-integratievraagstukken, van dossier tot beleidsniveau

Sociaal Bedrijfskundig Advies

voor werkgevers

Huidige situatie

De wetgeving in Nederland rondom verzuim en re/integratie is enorm verkokerd. Er zijn zeer vele professionals die actief zijn op net zoveel deelterreinen. Sommigen zijn zichtbaar, anderen zijn voor de werkgever soms minder zichtbaar, maar allen hebben een belang en een invloed op het (verloop van het) verzuim- en re-integratieproces. Denk aan de bedrijfsarts, de casemanager, huisarts, verzekeringsarts, fysiotherapeut, psycholoog, verzuim en/of WGA verzekeraar, etc. etc.

Allemaal hebben ze het beste voor met u en uw medewerker, maar allemaal acteren ze vanuit hun eigen kaders en richtlijnen. En die lopen vaak niet bepaald synchroon aan elkaar, terwijl men overigens wel vaak denkt dat we over hetzelfde hebben. De eindverantwoordelijkheid van het verloop van het verzuim- en re-integratieproces, ligt echter wel bij u.

Daarnaast kunnen er bij organisaties nog allerlei andere bedrijfsspecifieke factoren mee-spelen die van invloed kunnen zijn op het verloop van het verzuim- en re-integratietraject. Maar de vraag is:

 • Is men daar zich volledig van bewust?
 • En wat zijn die effecten dan?
 • Hoe verhoudt zich dat tot het einddoel?
 • En hoe verhoudt zich dat tot de volledige schadelast?
 • En wie heeft nu echt invloed op de schadelast
 • Niet alleen voor de werkgever, maar ook het inkomen voor de werknemer?

Werkwijze

We benaderen de vraagstukken vanuit een sociaal bedrijfskundige invalshoek. Dat betekent dat we niet gelijk de oplossing willen bieden, maar eerst kijken of alles helder is en of alle effecten in beeld zijn. Wat zijn de gevolgen op casuïstiekniveau, op afdelings- en afdelingsoverstijgend/-aanpalend niveau en wat op organisatieniveau (operationeel, tactisch en strategisch niveau)

Dat doen we bij voorkeur vanuit de “bottom up” benadering. Door het analyseren van verschillende dossiers, wordt helder wat de spreekwoordelijke rode draad is, waar de operationele, tactische en strategische uitdagingen liggen. En vanuit de overkoepelende blik komen we tot een advies. En dat hoeft niet altijd maar één advies te zijn. Er zijn vaak meerdere scenario’s mogelijk. Die schrijven we uit, berekenen de financiële gevolgen en leggen het vervolgens aan u voor. U beslist uiteindelijk. U staat aan het roer.

Dé definitie van Eigen Regie volgens Pyxus (want dat wordt naar onze mening nog te vaak verkeerd verwoord):

Regie over de bedrijfseigen financiële en bedrijfsmatige processen in combinatie met personele inzet.

Herkent u dit?

 • Alle partijen die betrokken zijn bij een verzuimdossier doen hun best, maar toch stagneert het re-integratieproces;
 • “We bieden licht aangepast werk aan, maar toch lukt het niet”;
 • De organisatie stuurt op een laag verzuimpercentage, als een medewerker zijn/haar volledige uren weer werkt, dan volgt er een 'hersteld'-melding;
 • De bedrijfsarts stelt voor hoeveel procent een medewerker arbeidsongeschikt is;
 • De arbodienst/bedrijfsarts stelt pas na geruime tijd een FML/IZL op;
 • Het herstel duurt langer dan verwacht terwijl er geen medische verklaring voor is;
 • De leidinggevende is en blijft gedurende de hele periode verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding;
 • Binnen de organisatie zijn de verantwoordelijkheden bij verschillende afdelingen belegd;

(Bijvoorbeeld HRM heeft de opdracht gekregen om het verzuim to laag mogelijk te houden, de financiële afdeling moet de uitgaven binnen de perken houden en de uitvoerende afdelingen worden afgerekend op het behalen van hun productietargets)

 • Het UWV heeft een sanctie opgelegd terwijl er geen discussie is tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts over de diagnose;
 • De loonwaarde bepalen we niet zelf, maar dat doet de arbodienst of verzekeraar;
 • Loonwaarde is binnen onze organisatie de afspiegeling van hoe lang iemand weer aanwezig is in zijn eigen werk tijdens de re-integratieperiode.

Dan is het raadzaam om contact op te nemen met Pyxus. Wij kunnen u helpen om inzicht te krijgen in de oorzaak en leggen u de oplossingsrichting(en) voor.

Wat wij doen

 • Advies bij complexe verzuim- en re-integratiedossiers;
 • Ondersteuning van leidinggevenden en/of HRM bij het verzuim- en re-integratieproces op casus en/of afdelingsniveau;
 • Vormt de link tussen bedrijfskundige vraagstukken en praktische uitvoerbare HRM oplossingen;
 • (Ondersteuning bij ) opzet en inrichting van bedrijfseigen verzuimbegeleiding- en re-integratieorganisatie;
 • Ondersteuning en advisering van directies over het algehele verzuim- en re-integratiebeleid, borging van processen, taken, kostenbewaking en – besparing;
 • Ondersteuning van verzuimbegeleiders bij optimalisatie van resultaten, processen en kennisniveau van eigen medewerkers;
 • Geven van trainingen;
 • Vraagbaak.
to top button